'Asizigqaje sigcine amagugu ethu'

Wednesday 25th September, 2013 on The Independent on Saturday

No Heritage Day2 U NDUNANKULU waKwaZulu-Natal osabambile, uMnuz Senzo Mchunu, ukhumbuze abantu besifundazwe ukuthi owayenguMengameli, uDkt Nelson Mandela, nguye owaqhamuka nombono wokuthi kube noSuku lwamaGugu ukuze abantu bakhumbule imvelaphi yabo. UMchunu ukusho lokhu izolo ngesikhathi ekhuluma emcimbini wesifundazwe wosuku lwamagugu obusePort Shepstone obungomunye wemigubho kazwelonke ebiqhubeka ezindaweni ezahlukene. Lolu suku eNingizimu Afrika lungolubalulekile lapho wonke umuntu ezikhumbuza imvelaphi namasiko akhe ngokwehlukana kwezizwe zabo,” kusho uMchunu obephelezelwa yithimba lekhabhinethi yakhe nezikhulu zeminyango eyahlukene kahulumeni nabaholi bendabuko.

Abantu bebeyalwa kabanzi ngokubaluleka kwamasiko nokuzazi ukuthi bangobani futhi bavelaphi. UMchunu ubuye watshela abantu ukuthi izimpi ezaliwa ngamakhosi akudala ayevikela izwe okubalwa uShaka, Moshoeshoe noSekhukhune nabanye zaziwumzabalazo wokuvikela ukugqilazwa nokuphucwa kwabantu izinto okwakungezabo.

Usuku lwaqala lubizwa ngeKing Shaka Day okwakukhunjulwa ngalo iLembe, uShaka kaSenzangakhona kodwa ekuhambeni kwesikhathi labe seluguqulwa lubizwa ngoSuku kwamaGugu (Heritage Day) ukuze luvuleleke kubona bonke abantu bakuleli. Kumanje kukhona asebelubiza ngokuthi iBraai Day nokuyito ephakamise imimoya kwabanye nasezinkundleni zokuxhumana kukhalwa ngokuthi usuyalahleka umongo walolu suku uma selubizwa kanjena futhi sekubonakala sengathi sekuqhakambiswa impilo yabantu abathize kuphela.

... Read the full, comprehensive news article and discuss at The Independent on Saturday

Similar Stories


IMPORTANT: The displayed article contains only highlights, a complete, and detailed, newspaper article is available at The Independent on Saturday, which we recommend you visit to get the full news coverage. Additionally, this news article, and associated news photos or images, are, and remain the property of The Independent on Saturday